За нас
Новини
Прием 2015
Ръководство
Катедра "М"
Катедра "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         

Технически  колеж – Ловеч  е  създаден  през  1989 г. с решение  на  Министерски съвет, и е основно звено  в  структурата на  ТУ –Габрово.

Колежът  e  получил  през  2012  институционална  акредитация  от Националната  агенция   за  оценяване и акредитация .                                                        

 В ТК - Ловеч се провежда обучение  на студенти за ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в три  акредитирани професионални направления и четири  специалности:

1 .Направление “Машинно инженерство”

·     спец. Автомобилно машиностроене

·     спец. Машиностроене

2. Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

·   спец. Електротехника

3. Направление “Комуникационна и компютърна техника”

·     спец. Компютърни системи и технологии

 Обучението на студентите  е с продължителност 6 семестъра / три години /.

Учебният  процес  на  всички  специалности   завършва  с  разработване и защита на Дипломна работа в рамките на шестия семестър на  обучението.

 Завършилите Технически колеж – Ловеч могат да продължат  образоването си  в  ОКС „ магистър”.

В  процеса на  обучението си студентите  имат възможност  да получават  държавна  стипендия и са здравно осигурени. Чрез  центъра  за  следдипломна  квалификация към  Технически университет – Габрово по време на следването си  студентите могат да получат допълнителна  професионална квалификация. В колежа се провеждат  квалификационни курсове по  чужди езици и компютърна грамотност, както и курс за придобиване на правоспособност  на  инструктори  за  обучение на водачи на МПС.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обзаведена материална база: учебен корпус, лабораторни зали, компютърни зали, учебни работилници, библиотека, студентски стол  и  общежитие.

Практическото обучение се провежда  във  фирми  в град Ловеч и региона. Студентите имат възможност да участват в производствения процес и срещу заплащане,  както възможност за сключване на договор за стипендия  към  фирми от страната.     

 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.