За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Направление "М"
Направление "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
Начало
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността "ТТТ" в ТК-Ловеч подготвя професионални кадри за работа в текстилната промишленост. Интересът към нея е постоянен и твърде висок, а възможностите за професионална реализация на завършилите са твърде големи.

Завършилите специалността "ТТТ" могат да работят в следните направления:

 • експлоатация и ремонт на текстилни машини;
 • проектиране, конструиране и производство на стандартно и нестандартно облекло;
 • организация и контрол на технологични процеси в текстилното производство.

Учебното съдържание (квалификационна характеристика, учебен план и учебни програми), както и организацията и управлението на учебния процес съответстват на съвременните тенденции в развитието на висшето образование. Наред с базовите дисциплини студентите изучават и такива като:

 • "Декоративно рисуване и дизайн"
 • "Конструиране и художествено оформление на облеклото"
 • "Компютърно проектиране на облеклото"
 • "Маркетинг"
 • редица други.

Постигнато е оптимално съотношение между фундаментална и специална подготовка, което дава възможност за широкопрофилност на обучението, за балансирани и хармонични знания и за бърза адаптивност и мобилност в професионалната реализация.
Учебния процес е осигурен със материална база, компютърна и информационна техника, класически учебнотехнически средства. Занятията по учебна практика са с достатъчно висок хорариум и за тяхното провеждане е осигурена учебна работилница в ТК-Ловеч.
За студентите от специалност ТТТ са предвидени следните възможности:

 • възможност за обучение по втора специалност;
 • индивидуална форма на обучение /ако отговарят на нужните изисквания/;
 • курсове за допълнителна езикова, компютърна и педагогическа подготовка.

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.